Kultography

Jogi feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Jogi feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Kultography írása itt: - 2014-10-29 23:26

MODERÁLÁSI IRÁNYELVEK

A Kultography.hu cikkoldalain szabad kommentelési (hozzászólási) lehetőség van, ez a funkció alapesetben mindenki számára biztosított – így a vitának, az eszmecserének, a vélemények ütköztetésének a szerkesztőség szabad teret nyújt. Egyúttal fenntartjuk a moderálás jogát: az oldal szerkesztői saját mérlegelési körükben döntenek bizonyos hozzászólások eltávolításáról, szükséges esetben konkrét hozzászóló kitiltásáról, ilyen esetekben pedig nem kötelesek erről részletes tájékoztatást vagy indoklást adni. Minden hozzászólót kérünk, hogy szöveges észrevételét annak tudomásul vétele mellett tegye közzé a cikkoldalakon rendelkezésre álló hozzászólási funkció segítségével, hogy esetleges moderáció esetén nincs lehetősége panasszal élni.

1.) Hozzászólások, illetve hozzászólók kimoderálásának kifejezetten a Büntető Törvénykönyv egyes passzusait sértő hozzászólások, illetve hozzászólók esetében van helye, különös tekintettel:

 • az uszítást,
 • a lelkiismereti és vallásszabadság megsértését,
 • a zaklatást,
 • a magántitok, illetve a levéltitok megsértését,
 • a személyes, közérdekű, illetve minősített adattal történő visszaélést,
 • a rágalmazást,
 • a becsületsértést megvalósító, valamint
 • a köznyugalom elleni bűncselekményeket (izgatás, nemzeti jelkép megsértése, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés)

kimerítő hozzászólásokat.

2.) A Kultography.hu továbbá nem kíván felületet biztosítani az öncélú minősítéseknek (akár más hozzászólót, akár szerkesztőségi tartalmat vagy bármely harmadik személyt, tárgyat, jelenséget, eseményt érint), illetve az olyan véleménynyilvánításnak, amelyet rosszhiszemű céllal tettek közzé, obszcén kifejezéseket vagy célzatosságot tartalmaz, provokatív célzatú, illetve amely kifejezetten rosszindulatú iróniával jellemezhető. Szintén nem kíván felületet biztosítani a politikai vonatkozású kommenteknek, illetve reklámnak minősíthető hozzászólásoknak.

3.) A Kultography.hu szerkesztői továbbá fenntartják a jogot, hogy az egyes hozzászólások szövegét megváltoztassák, amennyiben úgy ítélik, hogy a hozzászólás törlésére nincs szükség, csupán annak formai, stilisztikai jellemzői igényelnek pontosítást.

A Kultography.hu elkötelezett amellett, hogy a saját eszközei által biztosítható színvonalon támogassa a magyar kultúrát, és reméli, hogy ebben a tevékenységében olvasói, partnerei is segítségére lesznek.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Kultography.hu elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Jelenleg hatályos, adatvédelmet érintő jogszabályok:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.).


Definíciók

adatközlő/felhasználó: az a személy, aki adatkezelés tárgyát képező személyes adatok alanya, aki ezeket az adatokat önállóan az adatkezelő rendelkezésére bocsátja;
személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Adatkezelési alapelvek

1.) Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

2.) Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

3.) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

4.) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5.) Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

6.) Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

7.) A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8.) Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

9.) A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

10.) Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlőtől elvárható az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A látogatók adatai

A szolgáltatás látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP-címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét, az előzőleg megtekintett oldal címét és a böngésző adatait – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver 3 hónapig tárolja.

Szöveges tartalomhoz történő hozzászólás esetében a felsorolt adatokon felül a felhasználó/adatközlő által megadott adatokat is rögzíti a szerver.

A www.kultography.hu címen elérhető honlap html-kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását a Google Analytics szolgáltatása végzi.
Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani: www.google.com/analytics

Szintén külső szolgáltatók végzik a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató, a Google AdSense tud felvilágosítást adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségeken. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: www.google.hu/ads/preferences.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

A szolgáltatás

A Kultography magazine szolgáltatás egyes részeit csak személyes adatok megadásával lehet igénybe venni. A hírlevél igénylésekor az e-mail címet, tartalomhoz történő hozzászóláskor és programjavaslat megtételekor ezen felül (bece)nevet is meg kell adni.

Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésére szolgálnak. A megadott e-mail címmel és (bece)névvel lehet a szolgáltatást igénybe venni.

A megadott e-mail címre a felhasználó kérésére, az általa választott témákban hírlevelet, illetve elektronikus hirdetést küldünk. A hírlevelet lemondani a hírlevélben található link lekattintásával lehet.

A regisztrációs adatbázis karbantartása céljából a Sanoma a következő adatfeldolgozót veszi igénybe: Bartha Dániel _______

Ügyféllevelezések

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum oldalán megadott módon kapcsolatba léphet velünk.

A beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

Tartalommegosztás

A felhasználó által megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Egyéb esetek

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
A Kultography magazine a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattárolás és -védelem

A Kultography magazine és az adatfeldolgozók számítástechnikai rendszerei _______ telephelyén találhatók meg.

A Kultography magazine partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Megjegyzés: az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetések kivédésére a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Kommentek

süti beállítások módosítása